portfolio > Remnants

Sleeves V
Sleeves V
acrylic on men's dress shirt sleeves
2021